Chung tiền mua đất mà không có sổ đỏ riêng, xử lý sao?


0901859735